دویدن بیاموز، پرواز را و اشتیاق را

وقتی راه رفتن آموختی، دویدن بیاموز.
و دویدن که آموختی، پرواز را.
راه رفتن بیاموز، زیرا راه هایی که می روی جزیی از تو می شود و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.

دویدن بیاموز، چون هر چیز را که بخواهی
دور است و هر قدر که زودباشی، دیر.

...و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از
زمین جدا باشی، برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی.

من راه رفتن را از یک سنگ آموختم، دویدن
را از یک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت!!

بادها از رفتن به من چیزی نگفتند، زیرا
آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند!

پلنگان، دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دویده بودند که
دویدن را از یاد برده بودند.
پرندگان نیز پرواز را به من نیاموختند،  زیرا چنان در پرواز خود غرق
بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند!

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود، رفتن  را می شناخت و کرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود،
دویدن را می فهمید و درختی که پاهایش در گل بود، از پرواز بسیار می دانست!

آنها از حسرت به درد رسیده بودند و از درد
به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت.

وقتی رفتن آموختی، دویدن بیاموز.
و دویدن که آموختی، پرواز را.
راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از
خودت تا خدا گام برداری.

دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا  خدا بدوی.
و پرواز را یادبگیر زیرا باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی.

عرفان نظرآهاری

 
پ.ن:تا بعدی بهتر.
پ.ن: زیباترین روزهایم هنوز ندیده ام زیرا زیباترین حرف ها هنوز برایت نگفته ام.

/ 1 نظر / 15 بازدید
شب بلند زمستانی

[بغل]هر کس راه زندگیش را خود بر می گزیند اینکه بدود یا بایستد امابهتر انکه راهی را برگزینم که هرگز جای کاشکی در اینده هایمان برایمان باقی نگذارد.....از هم خوبیهایمان را بیاموزیم زیرا بی شک در نهاد هر کداممان فرشته ای با نقاط مثبت فراوان نهفته داریم به امید دیدن بهترین روزهایمان و شنیدن بهترین حرفها و گفتنشان....[گل][ماچ]