هر چه هستي باش......

                             
                        با توام....
                                       اي لنگر تسکين..
                                       اي تکانهاي دل....
                                       اي آرامش ساحل....
                           با توام.... 
                                        اي تمام طيفهاي آفتابي...
                                        اي کبود ارغواني...
                                        اي بنفشابي....
                             با توام....
                                          اي شور.... اي دلشوره شيرين....
                                با توام...
                                           اي غم.....
                                           اي مبهم.....
                                           اي نمي دانم.....
                                    
                                           هر چه هستي باش
                                                اما کاش....
                                        نه...جز اينم آرزويي نيست
                                           هر چه هستي باش
                                                                        اما باش...........


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!
پ.ن:امروز فهميدم که....مهم نیست که سرکار خانم یا جناب آقای....باشیم......
مهم اینه که هستیم.

                                   

/ 0 نظر / 8 بازدید