ديدی....

هی! دوست !
ديده ای که ما درختانی شاعريم
وعشق دارکوبی است
برتنه ها؟
ديدی چه ساده وچه به سادگی
ازشب و ماه و ستاره گفتيم و ازهم ، گذشتيم
ديدی هيچ کس ازما با ما نبود!


تا بعدی بهتر.
 پ.ن:زيباترين روزهايم را هنوز نديده ام؛زيرا زيباترين حرف ها را هنوز برايت نگفته ام!

/ 0 نظر / 11 بازدید